Infolinia 22 532 7070
 Logowanie
Włącz Javascript aby w pełni skorzystać z dynamicznej zawartości tej strony!
Włącz Javascript aby w pełni skorzystać z dynamicznej zawartości tej strony!

 

 

 

 
 
Regulamin świadczenie usług
przez Immobiliare International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
obowiązujący od dnia 17 września 2013 roku
 
 
 
1.          Postanowienia ogólne.
 
1.1.      Niniejszy regulamin świadczenia usług, określa zakres i warunki zamieszczania Reklam za pośrednictwem portalu internetowego www.panoramaprzedsiebiorstw.pl którego właścicielem jest Immobiliare International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ciołka 12 lok. 428, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000455790, NIP: 527- 26 – 91 - 558.
 
1.2.      Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się do osób fizycznych w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
 
2.          Definicje.
 
2.1.      W niniejszym regulaminie następujące słowa i wyrażenia, pod warunkiem braku odmiennego zastrzeżenia lub niespójności z kontekstem, oznaczają:
 
2.1.1.   Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług;
2.2.2.   Wykonawca – Immobiliare International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ciołka 12 lok. 428, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000455790, NIP: 527- 26 – 91 – 558;
2.2.3.   Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, reprezentowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, która składa zamówienie wykonania Reklamy;
2.2.4.   Strony – łącznie Wykonawca i Zamawiający;
2.2.5.   Reklama – wykonaną przez Wykonawcę dla Zamawiającego w formie indywidualnej wizytówki, bannera lub strony internetowej Reklamę, umieszczoną na portalu www.panoramaprzedsiebiorstw.pl
2.2.6.   Portal – strona internetowa Panorama Przedsiębiorstw, istniejąca pod adresem www.panoramaprzedsiebiorstw.pl;
2.2.7.   Opłata – wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy od Zamawiającego za wykonanie Reklama;
2.2.8.   Cennik – zestaw cen za wykonanie Reklam zawarty w ofercie, przekazywany przez działającego w imieniu Wykonawcy konsultanta w rozmowie telefonicznej do akceptacji Zamawiającego;
2.2.9.   Umowa – niezależne od formy ukształtowanie praw i zobowiązań Stron;
 
2.2.    W Regulaminie, w razie niespójności z kontekstem, słowa odnoszące się do jednego rodzaju, odnoszą się do innych, zaś liczba pojedyncza oznacza liczbę mnogą i odwrotnie.
 
2.        Zawarcie Umowy.
 
2.1.      Na zasadach określonych w Regulaminie i Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wykonania Reklamy na rzecz Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty określonej w zamówieniu składanym telefonicznie.
 
2.2.      Zawarcie Umowy pomiędzy Stronami następuje poprzez złożenie zamówienia za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w trakcie rozmowy telefonicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca potwierdzi treść zawartej Umowy w formie pisemnej.
 
2.3.      Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę wskazanego adresu elektronicznego Zamawiającego do świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym informacji handlowych, w zakresie wynikającym z Umowy i złożonego zamówienia.
 
2.4.      W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem oraz Umową, zastosowanie ma ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.). Z uwagi na zakres działania Wykonawcy, w szczególności z uwagi na treść pkt 1.2. powyżej zastosowania nie ma ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 
2.5.      Domniemywa się, że osoba działająca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, która dokonuje zawarcia umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, poprzez telefoniczne złożenie zamówienia ma nieograniczone upoważnienie Zamawiającego do składania w tym zakresie wiążących oświadczeń woli i zaciągania ważnych zobowiązań.
 
3.          Wykonanie Umowy.
 
3.1.      Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia Reklamy Zamawiającego w formie wizytówki Premium albo Standard, albo Podstawowej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku projektowania logo może być ono zaprojektowane i zamieszczone w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 
3.2.      Termin wykonania i zamieszczenia Reklamy Zamawiającego w formie bannera lub strony internetowej jest ustalany indywidualnie z Zamawiającym w procedurze zawierania Umowy i uwzględnia on terminy oraz warunki wynikające z pkt 4 poniżej. Warunkiem wykonania i zamieszczenia Reklamy Zamawiającego w formie bannera lub strony internetowej jest terminowa zapłata przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia albo zaliczki na poczet wynagrodzenia, na zasadach ustalonych w Umowie.
 
3.3.      Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w wykonaniu i zamieszczeniu Reklamy Zamawiającego, jeśli są one wynikiem zaniedbań Zamawiającego, w tym w zakresie terminów, lub spowodowane są treścią lub jakością materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
 
3.4.      Zamawiający w trakcie trwania Umowy ma prawo do 5 (pięciu) bezpłatnych aktualizacji i korekt zamieszczonej Reklamy, wprowadzonych przez Wykonawcę lub też do dokonywania zmian samodzielnie przez Zamawiającego poprzez panel administracyjny bez żadnych liczbowych ograniczeń. Po wykorzystaniu przez Zamawiającego limitu 5 bezpłatnych aktualizacji lub korekt, Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego kolejną aktualizację lub korektę, pod warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia zgodnego z cennikiem Wykonawcy.
 
3.5.      Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania aktualizacji lub korekty, gdyby okazały się niemożliwe do realizacji ze względów technicznych. W tym przypadku odpowiednie stosowanie znajdą również postanowienia pkt 4.3. Regulaminu.
 
3.6.      Zawarcie Umowy oznacza zgodę Zamawiającego na posługiwanie się i wykorzystanie do celów Reklamowych przez Wykonawcę informacji identyfikujących Zamawiającego oraz danych dotyczących Zamawiającego, w szczególności takich jak: siedziba, numery telefoniczne oraz numery faksów, adresy e-mail.
 
3.7.      Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczonej w serwisie internetowym www.panoramaprzedsiebiorstw.pl.
 
3.8.      Zamawiający jest zobowiązany do kontroli ewentualnych zmian Regulaminu, który jest zamieszczony w portalu www.panoramaprzedsiebiorstw.pl.
 
4.          Reklama.
 
4.1.       Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Zamawiającego i wykorzystane w Reklamie.
 
4.2.       W sytuacji gdy osoba trzecia wystąpi do Wykonawcy z roszczeniami w związku z zamieszczoną Reklamą, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, który zwolni Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
 
4.3.       Wykonawca zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji Reklamy w przypadku, gdy treść lub forma Reklamy są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub dobrymi obyczajami lub naruszają słuszne prawa osób trzecich.
 
4.4.       Zamawiający może przekazać Wykonawcy materiały niezbędne do przygotowania i zamieszczenia Reklamy, w szczególności pliki tekstowe w formacie doc, txt, html, pliki graficzne w formacie jpg, tiff, gif, svn, flash oraz rich media, a także pliki dźwiękowe w formacie wma, mp3 obejmujące bannery, loga, adresy URL itp. Materiały Reklamowe dostarczone w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie ZIP.
 
4.5.       Zamawiający jest zobligowany do dostarczenia Wykonawcy materiałów, o których mowa w pkt 4.4. Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. W takim wypadku terminy wskazane w pkt 3 powyżej, nie biegną.
 
4.6.       W przypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku określonego w pkt 4.5. powyżej w terminie, Wykonawca będzie uprawniony do wykonania Reklamy z własnych materiałów oraz materiałów udostępnionych przez Zamawiającego do wiadomości publicznej, bez jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tego tytułu, za pełnym wynagrodzeniem wynikającym z Umowy.
 
5.          Prawa autorskie.
 
5.1.      Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie niezbędne do posługiwania się materiałami przekazanymi Wykonawcy oraz że ich treść i forma nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a także że przysługuje mu prawo ochronne do przekazanych znaków towarowych.
 
5.2.      W przypadku opracowania Reklamy przez Zamawiającego, Zamawiający udziela Wykonawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszych licencji na korzystanie na czas nieokreślony z Reklamy na polach eksploatacji takich jak utrwalanie Reklamy, wprowadzanie do pamięci komputera i włączenie do zbioru Reklam Wykonawcy, powszechne udostępnianie Reklamy, w tym wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie przez publikację w Internecie.
 
5.3.      W przypadku opracowania Reklamy przez Wykonawcę, udziela on Zamawiającemu, po zapłacie przez niego całości wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie Umowy, licencji na korzystanie z Reklamy – przy czym Zamawiający jest zobowiązany do zamieszczenia informacji, że wszelkie prawa autorskie należą do „Immobiliare International Sp. z o.o.”.
 
6.          Wynagrodzenia i Opłaty.
 
6.1.       Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w wysokości ustalonej i potwierdzonej przez Zamawiającego w chwili zawarcia Umowy.
 
6.2.       Wynagrodzenie może być płatne w całości jednorazowo lub też w ratach ustalonych w chwili zawarcia Umowy i jest powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%.
 
6.3.       Wykonawca po zawarciu Umowy wysyła Zamawiającemu dokument pro forma, w którym określa wysokość wynagrodzenia wraz z terminem płatności. Dokument pro forma zawiera wszelkie dane niezbędne do dokonania zapłaty wynagrodzenia i stanowi podstawę do płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego.
 
6.4.       Po dokonaniu płatności na podstawie dokumentu pro forma Wykonawca jest zobligowany do wystawienia faktury VAT, która obejmuje wartość ustalonego wynagrodzenia.
 
6.5.       W razie niewywiązania się przez Zamawiającego z zapłaty całości lub części wynagrodzenia w terminie, Zamawiający jest zobligowany do zapłaty odsetek ustawowych od dłużnej sumy, jak również może zostać obciążony kosztami działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności.
 
6.6.       W przypadku należności płatnej w ratach, niedochowanie płatności jednej z rat lub jej zapłata w niepełnej wysokości skutkuje wymagalnością pozostałych rat w ciągu 3 (trzech) dni od dnia upływu terminu płatności uchybionej raty.
 
6.7.       Atrybuty wizytówek:
 
 
Podstawowa
Standard
Premium
Dane adresowe
1 adres
1 adres
20 adresów
Słowa kluczowe
5 słów
10 słów
20 słów
Liczba branż
1
3
6
Opis firmy
TAK
TAK
TAK
Liczba telefonów
3
6
bez limitu
Strona www
TAK
TAK
TAK
e-mail
TAK
TAK
TAK
Gadu-Gadu
-
TAK
TAK
Skype
-
TAK
TAK
Lokalizacja na mapie
-
TAK
TAK
Logo
-
TAK
TAK
Liczba zdjęć w galerii
-
4
8
Referencje klientów
-
TAK
TAK
 
 
7.          Czas trwania Umowy.
 
7.1.      Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest zawierana na okres 12 (dwunastu) miesięcy, chyba że Strony ustalą inny czas trwania Umowy.
 
7.2.      Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od dnia zawarcia Umowy, bez podawania przyczyny odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być przesłane za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: biuro@panoramaprzedsiebiorstw.pl
 
7.3.      Oświadczenie o odstąpieniu złożone w formie telefonicznej jest nieskuteczne.
 
8.          Postanowienia końcowe.
 
8.1.      Regulamin stanowi integralną część zawartej Umowy.
 
8.2.      W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 
8.3.      Spory związane z zawarciem i wykonaniem Umowy zostają podane sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Wykonawcy.
 
8.4.      Regulamin wchodzi w życie w dniu 17 września 2013 roku.

 

Włącz Javascript aby w pełni skorzystać z dynamicznej zawartości tej strony!
Panorama Przedsiębiorstw

PanoramaPrzedsiebiorstw.pl - portal dla klientów szukających firm godnych zaufania oraz dla firm, które chcą reklamować się w sieci. Czytaj więcej...

Social Media

Wykonanie Henwar.pl © 2017